Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
http://www.bip.elk.gmina.pl/


Ełk: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lepaki Wielkie na kolonię, Gmina Ełk
Numer ogłoszenia: 229618 - 2013; data zamieszczenia: 14.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Ełku , ul. Armii Krajowej 3, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 6104437, faks 087 6103762.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lepaki Wielkie na kolonię, Gmina Ełk.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: WAŻNE! Z zakresu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne wyłączono przyłącza wodociągowe pokazane na Projekcie Zagospodarowania Terenu. Szczegółowy zakres robót określa: -Projekt budowlany + rysunki -Przedmiar robót -Specyfikacja techniczna wszystkie dokumenty stanowią załączniki do SIWZ. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy, licząc od terminu odbioru końcowego. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.10.00-5, 45.23.11.00-6, 45.23.13.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.11.10-9, 45.23.20.00-2, 45.23.21.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający ustala wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium należy wnieść w jednej z form podanych w art. 45 ust. 6 ustawy: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620); 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. PKO S.A. 11 1240 5745 1111 0010 4463 2844 5.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej (przelewem) zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 7. Zwrotu wpłaconego wadium wykonawcom Zamawiający dokona w trybie art. 46 ustawy-Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zał. nr 2 do SIWZ; b) Formularz ofertowy zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ; c) Kosztorys ofertowy (na podstawie załączonego przedmiaru robót- zał. Nr 6 do SIWZ) d) Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisujących ofertę do występowania w imieniu wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów lub w przypadku o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy - Pzp. e) Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zał. nr 4 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się zmiany w treści umowy w przypadku: a) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, b) zmian dotyczących nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.elk.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ełk ul. Armii Krajowej 3 19-300 Ełk.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ełk ul. Armii Krajowej 3 19-300 Ełk (sekretariat - pok nr 1).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie