Udostępnienie planów zagos. przest.

 

 

Udostępnienie do wglądu planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego

Wymagane dokumenty:

Brak

Miejsce załatwienia sprawy:

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zostały opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ełk w zakładce Menu przedmiotowe Planowanie Przestrzenne oraz w serwisie: elk.e-mapa.net

Ponadto, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego udostępniane są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Ełku, ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk, pokój nr 38.

Termin załatwienia sprawy:

Brak

Opłaty:

Brak

Osoba kontaktowa:

Monika Szczepanik(tel. 87 619 45 29), Magdalena Malinowska (tel. 87 619 45 31), Izabela Ryszkiewicz (tel. 87 619 45 30)

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z pózn.zm.)