Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
http://www.bip.elk.gmina.pl/


Ełk: I.Pierwszy etap przebudowy drogi łączącej drogę wojewódzką nr 656 z drogą krajową nr 65 na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z drogą wewnętrzną do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku na odcinku 1010 m. II.Kanalizacja deszczowa w przebudowywanej drodze łączącej drogę wojewódzką nr 656 z drogą krajową nr 65 na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z drogą wewnętrzną do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku.
Numer ogłoszenia: 67445 - 2012; data zamieszczenia: 23.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Ełku , ul. Armii Krajowej 3, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 6104437, faks 087 6103762.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: I.Pierwszy etap przebudowy drogi łączącej drogę wojewódzką nr 656 z drogą krajową nr 65 na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z drogą wewnętrzną do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku na odcinku 1010 m. II.Kanalizacja deszczowa w przebudowywanej drodze łączącej drogę wojewódzką nr 656 z drogą krajową nr 65 na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z drogą wewnętrzną do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I.Pierwszy etap przebudowy drogi łączącej drogę wojewódzką nr 656 z drogą krajową nr 65 na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z drogą wewnętrzną do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k Ełku na odcinku 1010 m. II.Kanalizacja deszczowa w przebudowywanej drodze łączącej drogę wojewódzką nr 656 z drogą krajową nr 65 na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z drogą wewnętrzną do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k Ełku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w projekcie i specyfikacji technicznej. W zadaniu II - w zakres przetargu nie wchodzą pozycje: 1-3; 6; 7; 15; 18-20; 22; 23; 25-29; kosztorysu Kanalizacja deszczowa w drodze do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach. W pozycjach 8-11 wartość przedmiarową 1472,59 m3 zastępuje się wartością 108,00 m3. Zamawiający wskaże miejsce na które mają zostać przewiezione materiały z rozbiórki nawierzchni drogi..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.31.20-6, 44.21.22.26-9, 31.32.10.00-2, 34.92.85.00-3, 45.23.13.00-8, 45.23.24.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium wnosi się w określonej formie zgodnie z art. 45 ust.6 przed upływem terminu składania ofert w wysokości 40 000 zł słownie: czterdzieści tysięcy złotych Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1.pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS oEłk Nr 54 9331 0004 0000 0010 9080 0004 na adres Gmina Ełk ul.Armii Krajowej 3, 19-300 Ełk z dopiskiem: Wadium w przetargu -Droga do ZUO-OZP.271.3.3.2012 2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach społdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem piniężnym; 3.gwarancjach bankowych; 4.gwarancjach ubezpieczeniowych; 5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a)Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (zał. nr 2); b)Formularz ofertowy zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 1; c)Pełnomocnictwo dla osobyosób podpisujących ofertę do występowania w imieniu wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów lub w przypadku o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.elk.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ełk ul. Armii Krajowej 3, 19-300 Ełk pok. nr 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ełk ul. Armii Krajowej 3, 19-300 Ełk pok. nr 1- sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak