☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam
Herb Gmina Ełk - tu mieszkam

Wtorek 25.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 Wzór wniosku do pobrania na stronie

 1. Załączniki do wniosku:

2a. Karta informacyjna przedsięwzięcia

(w formie pisemnej oraz elektronicznej na informatycznym nośniku danych – w ilości odpowiednio po 4 egzemplarze).

Kartę załącza się w przypadku przedsięwzięć wymienionych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), a także, gdy Inwestor zamierza wystąpić o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, w trybie art. 69 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), zwaną dalej ustawą ooś.

Karta powinna:

 -   spełniać wymagania określone w art. 62a ustawy ooś,

 -  umożliwiać organowi analizę kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy,

 - uwzględniać dostępne wyniki innych ocen wpływu na środowisko przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów,

 -  zawierać datę jej sporządzenia oraz być opatrzona podpisem autora/osoby kierującej zespołem autorów.

Wzór karty do pobrania na stronie

lub

2b. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

(w formie pisemnej oraz elektronicznej na informatycznym nośniku danych – w ilości odpowiednio po 4 egzemplarze).

Raport załącza się w przypadku przedsięwzięć wymienionych w § 2 rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Raport powinien:

- spełniać wymagania określone w art. 66 ustawy ooś,

- zawierać datę jego sporządzenia oraz być opatrzony podpisem autora/ kierującego zespołem autorów.

- załączyć oświadczenie autora/kierującego zespołem o spełnieniu wymagań w zakresie wymaganego wykształcenia i doświadczenia (wymagania określone zostały w art. 74a ust. 2 ustawy ooś). Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający jest obowiązany do zawarcia w oświadczeniu klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 1. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
 2. Mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym terenem realizacji przedsięwzięcia oraz z zaznaczonym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej,
 3. Wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, wypis z rejestru gruntów lub inny dokument pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
 4. Wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji – w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 5. Analiza kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne - dotyczy przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, przesyłaniem i dystrybucją ciepła oraz innych przedsiębiorców, planujących budowę, przebudowę lub znaczną modernizację po dniu 5 czerwca 2014 r. jednostki wytwórczej o mocy nominalnej cieplnej powyżej 20 MW, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej,
 6. Pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony dokument) – jeżeli zostało ustanowione,
 7. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji (205 zł),

10. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożone pełnomocnictwo (17 zł).

Termin realizacji usługi:

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) – dalej ustawa ooś, nie określa terminu, w którym powinno nastąpić wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W powyższym zakresie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) – dalej Kpa, zgodnie z którymi załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego (takiego wymaga decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach) powinno nastąpić nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, licząc od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 § 3). Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa, od powyższych terminów należy odliczyć terminy przewidziane w przepisach dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu, tj.:

 1. czas na uzupełnienie braków formalnych wniosku – nie krótszy niż 7 dni, zgodnie z art. 64 § 2 Kpa;
 2. czas na złożenie dodatkowych wyjaśnień - indywidualnie określany przez organ, zgodnie z art. 50 § 1 Kpa;
 3. czas na wydanie opinii przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, organ inspekcji sanitarnej, organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej i organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego, w sprawie ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - 14 dni, zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy ooś,
 4. czas na dokonanie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, wydanie opinii w sprawie realizacji przedsięwzięcia przez organ inspekcji sanitarnej, organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej i organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego - 30 dni, zgodnie z art. 77 ust. 6 ustawy ooś,
 5. czas przewidziany na udział społeczeństwa w podjęciu decyzji - 30 dni, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy ooś,
 6. okres zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu                            o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wynikający z art. 63 ust. 5 ustawy ooś - nie dłuższy jak 3 lata - jeżeli Inwestor w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania nie złoży raportu, żądanie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uważa się za wycofane, zgodnie z art. 63 ust. 5a ustawy ooś,
 7. czas na przeprowadzenie ewentualnej rozprawy administracyjnej, wynikający z art. 36 ustawy ooś,
 8. czas  na zawiadomienie stron o podejmowanych czynnościach w trybie art. 49 Kpa - 14 dni, licząc od dnia publicznego ogłoszenia (w sytuacji powyżej 20 stron postępowania).

Opłaty:

 1. opłata skarbowa za wydanie decyzji – 205,00 zł,
 2. opłata skarbowa za przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu - 105,00 zł,
 3. opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo – 17,00 zł (opłata nie jest wymagana w przypadku  pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Dowód  uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku.

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Gminy Ełk, pok. nr 6A (parter), tel. 87 619-45-09 lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ełk: Bank PEKAO SA o/Ełk: 76 1240 5745 1111 0010 4463 1674

Miejsce, w którym należy złożyć dokumenty:

Urząd Gminy Ełk

ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk

tel. (87) 619 45 00, (87) 619 45 50

fax. (87)619 45 01

e-mail:  ug@elk.gmina.pl

godziny przyjęć: poniedziałek-piątek 7.15-15.15, wtorek 8.00-16.00

Odpowiedzialny za realizację usługi:

Wydział Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Ełk

pok. nr 15, tel. (87) 619-45-18, e-mail: m.ruszczyk@elk.gmina.pl

Sposób realizacji usługi:

 1. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 2 rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
 • weryfikacja wniosku o wydanie decyzji i jego załączników (w szczególności raportu
  o oddziaływaniu na środowisko), z którymi mogą wiązać się wezwanie do uzupełnienia braków formalnych lub wezwanie do złożenia dodatkowych wyjaśnień, 
 • zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania,
 • wystąpienie i uzyskanie od organów współdziałających w postępowaniu  uzgodnienia   i opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia,
 • zapewnienie udziału społeczeństwa w podjęciu decyzji,
 • ewentualne przeprowadzenie rozprawy administracyjnej,
 • zapewnienie stronom postępowania możliwości zapoznania się i ostatecznego wypowiedzenia się co do zebranego materiału sprawy przed wydaniem decyzji,
 • wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentami sprawy.

 

2. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

 • weryfikacja wniosku o wydanie decyzji i jego załączników (w szczególności karty informacyjnej przedsięwzięcia), z którymi mogą wiązać się wezwanie do uzupełnienia braków formalnych lub wezwanie do złożenia dodatkowych wyjaśnień,
 • zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania,
 • wystąpienie i uzyskanie od organów współdziałających opinii co do potrzeby bądź braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 • wydanie rozstrzygnięcia (postanowienia) w sprawie potrzeby bądź braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko. Zależnie od podjętego rozstrzygnięcia, dalszy tok postępowania przedstawia się następująco:

- w przypadku stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

 • zapewnienie stronom możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się co do zebranego materiału sprawy przed wydaniem decyzji,
 • wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentami sprawy,

- w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko:

 • zawieszenie postępowania do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko,
 • weryfikacja raportu o oddziaływaniu na środowisko, z którą mogą wiązać się wezwanie do uzupełnienia braków formalnych lub wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie informacji przedstawionych w dokumencie,
 • uzyskanie od organów współdziałających uzgodnienia i opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia,
 • zapewnienie udziału społeczeństwa w podjęciu decyzji,
 • ewentualne przeprowadzenie rozprawy administracyjnej,
 • zapewnienie stronom postępowania możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i wypowiedzenia się co do zebranego materiału sprawy przed wydaniem decyzji,
 • wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentami sprawy.

Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Wójta Gminy Ełk, w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.
 • W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wójta Gminy Ełk, który wydał decyzję.
 • Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Ełk oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) - podstawa prawna wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 71 ust. 2 oraz art. 72 ust. 1 i ust. 1a), zmiany decyzji (art. 87), przeniesienia decyzji na inny podmiot (art. 72a).

Ponadto, ww. ustawa określa:

 • procedurę przewidzianą dla postępowania zmierzającego do wydania decyzji,
 • rodzaje wymaganych załączników wniosku o wydanie decyzji (art. 74),
 • zakres informacji i danych, jakie powinna zawierać karta informacyjna przedsięwzięcia (art. 62a),
 • zakres informacji i danych, jakie powinien zawierać raport o oddziaływaniu na środowisko (art. 66),
 • wymagania stawiane autorom raportu o oddziaływaniu na środowisko/osobie kierującej zespołem autorów w zakresie  wykształcenia i doświadczenia

(art. 74a ust. 2),

 • rodzaje decyzji i zgłoszeń, przed którymi wydawane są decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 72 ust. 1 i ust. 1a),
 • odstępstwa od wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 72 ustępy: 2, 2a, 2b, 8).
 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71):
 • przedstawia rodzaje przedsięwzięć, których realizacja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • dzieli przedsięwzięcia na dwie grupy, tzw. mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (§ 2) oraz mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§ 3).

Przedsięwzięcia z § 2 ww. rozporządzenia zawsze wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i z tą grupą przedsięwzięć wiąże się konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W stosunku do przedsięwzięć z § 3 ww. rozporządzenia to organ rozstrzyga kwestię potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w toku postępowania.

Linki do Poradnika GDOŚ i suplementu ułatwiających dokonanie kwalifikacji przedsięwzięcia:

http://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5434/Przedsiewziecia_mogace_znaczaco_oddzialywac_na_srodowisko_przewodnik_po_rozporzadzeniu_rm.pdf

http://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5437/Przedsiewziecia_mogace_znaczaco_oddzialywac_na_srodowisko_Suplement.pdf

 1. Ustawa dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.)

Uwagi:

Przypadki odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

 1. W związku z art. 80 ust. 2 ustawy ooś, brak zgodności lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego skutkuje odmową wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Inwestor zatem przed wyborem miejsca realizacji przedsięwzięcia powinien upewnić się, czy dla analizowanego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak, to czy realizacja przedsięwzięcia będzie możliwa ze względu na ustalenia tego planu.

Informacji w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego udzielają pracownicy Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Ełk, III piętro, pok. nr 38, tel. (87) 619-45-29.

 1. Odmowa wydania decyzji (art. 81) następuje również w sytuacji, gdy z oceny oddziaływania na środowisko wynika, że:

- przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 (o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy o ochronie przyrody),

- przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 38j Prawa wodnego),

- zachodzi zasadność realizacji przedsięwzięcia w innym wariancie niż wnioskowany, a wnioskujący nie zgadza się na wskazany przez organ inny wariant.

 1. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie uzyska ponadto strona, która przedłoży raport o oddziaływaniu na środowisko sporządzony przez osobę niespełniającą ustawowych wymagań co do wykształcenia lub doświadczenia.

Autorem raportu o oddziaływaniu na środowisko, a w przypadku zespołu autorów - kierującym zespołem, może być osoba, która ukończyła co najmniej studia I. lub II. stopnia lub jednolite studia magisterskie:

- o kierunku w obszarze:

 • nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych,
 • nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi,
 • nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska,
 • nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk leśnych).

lub

- dowolne studia wyższe uzupełnione doświadczeniem, tj. posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie:

 • w pracach w zespołach przygotowujących raporty o oddziaływaniu na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko, lub
 • brała udział w przygotowaniu co najmniej 5 raportów o oddziaływaniu na środowisko lub prognoz oddziaływania na środowisko.

Oświadczenie inwestora

Wytworzył:
Marta Ruszczyk
Udostępnił:
Marcin Supiński
(2009-06-19 13:22:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Krzemińska
(2019-01-03 14:35:03)
 
 
ilość odwiedzin: 3082760

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X