☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam
Grafika zawierająca herb Gmina Ełk - tu mieszkam

Środa 20.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zbywanie nieruchomości w drodze przetargów

Wymagane dokumenty :
Sprzedaż w drodze przetargów nie jest związana ze złożeniem wniosku.

Opłaty :

Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, tj.

-         koszty wyceny nieruchomości

-         koszty wypisu z operatu ewidencji gruntów

-         koszt wznowienia znaków granicznych

-         koszty sporządzenia aktu notarialnego i koszty sądowe

-         cena nabycia nieruchomości.

W/w opłaty uiścić należy nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Miejsce złożenia dokumentów :


Sekretariat Urzędu Gminy

Termin i sposób załatwienia sprawy :


1. Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się z urzędu bądź na wniosek zainteresowanych.
2. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek, sprawdzeniu księgi wieczystej i w razie konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości, uzyskaniu pozytywnych opinii Komisji Rady Gminy, Wójt Gminy przeznacza nieruchomość do sprzedaży i podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy nieruchomości wywieszane są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Ełku. Po upływie terminu składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości (6 tygodni od dnia zamieszczenia wykazu) ogłaszany jest przetarg na sprzedaż nieruchomości. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem przetargu. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu, a ponadto informacje o ogłoszeniu przetargu podaje się w prasie lokalnej, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Ełku.
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej w ogłoszeniu wysokości i terminie.
4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 1996r. Nr 54, poz.245 z późn. zm).
5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości a pozostałym zwraca się w terminie do 3-ech dni od daty przetargu.
6. Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium a także pełnomocnictwo notarialne sporządzone przez firmę, bądź osobę fizyczną , którą reprezentuje.
7. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
8. Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter spraw cywilnoprawnych. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Tryb odwoławczy :


Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.

Osoba odpowiedzialna:  


Anna Gajko

pok. nr 15, I pietro

tel. 87 619 45 19


Podstawa prawna :


Dział VII  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2020r., poz. 65 z późn.zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz.U.z 1998r. Nr 9 , poz.30).

Uchwała Nr XXX/255/08 Rady Gminy Ełk z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Ełk (Dz. U. Woj. Warm. Maz. Nr 54 poz. 1105).

 

Wytworzył:
Mirosława Łukaszuk
Udostępnił:
Mariusz Klepacki
(2003-07-21 14:42:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Renata Nowosielska
(2020-02-26 09:30:55)
 
 
liczba odwiedzin: 3936714

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X