☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam
Grafika zawierająca herb Gmina Ełk - tu mieszkam

Środa 23.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek leśny od osób prawnych

Podatek leśny od osób prawnych

Wymagane dokumenty:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych są obowiązane:

  1. składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, deklaracje na podatek leśny – DL-1 wraz z załącznikami ZDL-1, ZDL-2, na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
  2. odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian;
  3. wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca oraz załączyć następujące dokumenty:
  1. akt notarialny
  2. umowa dzierżawy, użyczenia
  3. postanowienie Sądu

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy Ełk lub pokój nr 6 w godz. 715-1515 - poniedziałek, środa, czwartek, piątek

                                                                                            800-1800 – wtorek

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Ełk w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:

1. Podatek lub zaległość podatku można rozłożyć na raty lub odroczyć - na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

2. Odraczanie terminu płatności podatku lub zaległości oraz rozkładanie na raty podatku lub zaległości podatkowej, na wniosek podatnika będącego przedsiębiorcą, następuje zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50 % należnych odsetek – podstawa prawna – Uchwała Nr XXXV/260/2016 Rady Gminy Ełk z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.

3. Zaległość podatkową, odsetki za zwłokę oraz opłatę prolongacyjną można umorzyć w całości lub w części na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika.

Umarzanie zaległości podatkowych na wniosek podatnika będącego przedsiębiorcą następuje zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Ełk po terminie płatności podatku.

Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

 

Osoba odpowiedzialna:

Katarzyna Chojnowska –Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat

pokój nr 06 (parter)

tel. 87 619 45 10

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.);

- Komunikat Prezesa GUS z dnia dnia 19 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1018);

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późń. zm.);

- ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późń. zm.).

 

Uwagi:

A. Wysokość podatku leśnego jest ustalana przez podatnika w deklaracji.

B. Jeżeli osoba prawna nie złoży deklaracji w ustawowym terminie organ podatkowy po przeprowadzonym postępowaniu wydaje decyzję w której określa wysokość zobowiązania podatkowego.

C. Po upływie terminu płatności nieopłaconej raty podatku wystawia się upomnienie, na podstawie którego należność winna być uregulowania w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania.

W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego (wg właściwości) w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

D. Terminy płatności podatku leśnego określa art. 6 ust. 5 pkt. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 888 z późn. zm.).

Obliczony w deklaracji podatek leśny należy wpłacać- bez wezwania - na rachunek bankowy organu podatkowego przypisany indywidualnie dla danego podatnika.

E. Obowiązek składania deklaracji DL-1 oraz załącznika ZDL-1, ZDL-2 dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg przewidzianych w ustawie o podatku leśnym.

F. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

 

INFORMACJA O WYSOKOŚCI STAWKI PODATKU LEŚNEGO OBOWIĄZUJĄCEJ NA TERENIE GMINY EŁK

Zgodnie Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1018), średnia cena sprzedaży drewna wyniosła 194,24 zł za 1 m³.

W związku z tym stawka podatku leśnego na 2020 r. wynosi 42,7328 zł za 1 ha lasu.

 

Wytworzył:
Małgorzata Mażewska
Udostępnił:
Mariusz Klepacki
(2003-08-01 11:57:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Renata Nowosielska
(2020-03-06 08:00:41)
 
 
liczba odwiedzin: 3779256

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X