☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam
Grafika zawierająca herb Gmina Ełk - tu mieszkam

Środa 23.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek leśny od osób fizycznych

Wymagane dokumenty:

W ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego - należy złożyć informację na formularzu IL-1 wraz z załącznikami (ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3) na podatek leśny (art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym - Dz. U. z 2019 r. poz. 888) oraz załączyć następujące dokumenty:

- akt notarialny

- umowę dzierżawy, użyczenia

- postanowienie Sądu

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy Ełk lub pokój nr 06 w godz. 715-1515 - poniedziałek, środa, czwartek, piątek

                                                                                              800-1800 - wtorek

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu
2 miesięcy.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Ełk w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Ulgi:

1. Podatek lub zaległość podatku można rozłożyć na raty lub odroczyć  – na wniosek podatnika,
w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

2. Odraczanie terminu płatności podatku lub zaległości oraz rozkładanie na raty podatku lub zaległości podatkowej, na wniosek podatnika będącego przedsiębiorcą, następuje zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50 % należnych odsetek – podstawa prawna – Uchwała Nr XXXV/260/2016 Rady Gminy Ełk z dnia
15 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.

3. Zaległość  podatkową, odsetki za zwłokę oraz opłatę prolongacyjną można umorzyć w całości lub
w części na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika. Umarzanie zaległości podatkowych na wniosek podatnika będącego przedsiębiorcą następuje zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Wniosek
o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Ełk po terminie płatności podatku.

 

Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

 

Osoba odpowiedzialna:

Małgorzata Mażewska – Kierownik Referatu – ds. wymiaru podatków i opłat

pokój nr 06 (parter)

tel. 87 619 45 13

 

Paweł Piontek – Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat

pokój nr 06 (parter)

tel. 87 619 45 56

 

Katarzyna Gwara – Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat 

pokój nr 06 (parter)

tel. 87 619 45 56

 

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 15 września 2017 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888);

- Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1018)

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 362 z późn. zm.).

Zgodnie Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1018), średnia cena sprzedaży drewna wyniosła 194,24 zł za 1 m³.

W związku z tym stawka podatku leśnego na 2020 r. wynosi 42,7328 zł za 1 ha lasu.

A. Wysokość podatku leśnego jest ustalana  przez organ podatkowy w drodze decyzji.

B. Po upływie terminu płatności nieopłaconej raty podatku wystawia się upomnienie, na podstawie którego należność winna być uregulowania w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania.

W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego (wg właściwości) w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

C. Terminy płatności podatku leśnego określa art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002r.
o podatku leśnym  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888).

Podatek płatny jest w czterech ratach, do dnia: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.

D. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo
w terminie płatności pierwszej raty.

E.  Wpłaty zobowiązania pieniężnego można dokonać u sołtysa lub na rachunek bankowy organu podatkowego przypisany indywidualnie dla danego podatnika, wskazany w otrzymanej decyzji podatkowej.

F. Obowiązek składania informacji IL-1 dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień
i ulg przewidzianych w ustawie o podatku leśnym.

 

Wytworzył:
Małgorzata Mażewska
Udostępnił:
Mariusz Klepacki
(2003-08-01 11:28:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Renata Nowosielska
(2020-03-06 08:00:02)
 
 
liczba odwiedzin: 3779304

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X