☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam
Grafika zawierająca herb Gmina Ełk - tu mieszkam

Niedziela 20.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek rolny od osób fizycznych

Wymagane dokumenty:

W ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego - należy złożyć informację na formularzu IR-1 wraz z załącznikami (ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3) na podatek rolny (art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym - Dz. U. z 2019 r. poz. 1256) oraz załączyć następujące dokumenty:

- akt notarialny

- umowę dzierżawy, użyczenia

- postanowienie Sądu.

  

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy Ełk lub pokój nr 06 w godz. 715-1515 - poniedziałek, środa, czwartek, piątek

                                                                                              800-1800 - wtorek

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu
2 miesięcy.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Ełk w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Zwolnienia i Ulgi:

1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha – art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1256) – przysługuje zwolnienie z podatku rolnego na okres 5 lat; po upływie okresu zwolnienia stosuje się ulgę polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75 % i w drugim roku o 50 % - art. 12 ust. 6 ustawy o podatku rolnym.

2. Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

     1. budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,

     2. zakup i zainstalowanie:

a) deszczowni,

b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę

c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)

- jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

3. Ulgę na utworzenie nowego gospodarstwa lub powiększenie już istniejącego oraz ulgę inwestycyjną stosuje się na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika.

4. Podatek lub zaległość podatku można rozłożyć na raty lub odroczyć – na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym – art. 13 ust. 1 ustawy o podatku rolnym.

5. Odraczanie terminu płatności podatku lub zaległości oraz rozkładanie na raty podatku lub zaległości podatkowej, na wniosek podatnika będącego przedsiębiorcą, następuje zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50 % należnych odsetek – podstawa prawna – Uchwała Nr XXXV/260/2016 Rady Gminy Ełk z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej.

5. Zaległość podatkową, odsetki za zwłokę oraz opłatę prolongacyjną można umorzyć w całości lub w części na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika. Umarzanie zaległości podatkowych na wniosek podatnika będącego przedsiębiorcą następuje zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Ełk po terminie płatności podatku.

Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

Osoba odpowiedzialna:

Małgorzata Mażewska – Kierownik Referatu – ds. wymiaru podatków i opłat 

pokój nr 06 (parter)

tel. 87 619 45 13

 

Paweł Piontek – Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat

pokój nr 06 (parter)

tel. 87 619 45 56

 

Katarzyna Gwara – Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat 

pokój nr 06 (parter)

tel. 87 619 45 56

 

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1256);

-uchwała Nr XX/120/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2018 r. poz. 5064);

- Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P. z 2019 r., poz. 1017);

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.).

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XX/120/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, obniża się cenę skupu żyta, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P. z 2019 r., poz. 1017) z kwoty 58,46 zł za 1 dt do kwoty 44,84 zł za 1 dt.   

W związku z tym stawka podatku rolnego na 2020 r., wynosi:

- dla gruntów spełniających normę obszarową gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 z późn. zm.), tj. powyżej
1 ha fizycznego, bądź 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych – 112,10 zł.

- dla gruntów nie spełniających normy obszarowej gospodarstwa rolnego, tj. poniżej 1 ha fizycznego użytków rolnych – 224,20 zł.

 

Uwagi:

A. Wysokość podatku rolnego jest ustalana przez organ podatkowy w drodze decyzji.

B. Grunty klasy V, VI, VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych są zwolnione z podatku rolnego - z mocy ustawy o podatku rolnym.

C. Po upływie terminu płatności nieopłaconej raty podatku wystawia się upomnienie, na podstawie którego należność winna być uregulowania w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania.

W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego (wg właściwości) w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

D. Terminy płatności podatku rolnego określa art. 6a ust. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1256).

 

Podatek rolny płatny jest w czterech ratach, do dnia: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.

 

E. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

F. Wpłaty zobowiązania pieniężnego można dokonać u sołtysa lub na rachunek bankowy organu podatkowego przypisany indywidualnie dla danego podatnika, wskazany w otrzymanej decyzji podatkowej.

G. Obowiązek składania informacji IR-1 dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg przewidzianych w ustawie o podatku rolnym.

 

Wytworzył:
Małgorzata Mażewska
Udostępnił:
Mariusz Klepacki
(2003-07-31 14:18:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Renata Nowosielska
(2020-03-06 07:52:31)
 
 
liczba odwiedzin: 3775238

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X