☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam
Grafika zawierająca herb Gmina Ełk - tu mieszkam

Środa 23.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Wymagane dokumenty:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

  1. składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu, deklaracje – DN-1 wraz z załącznikiem ZDN-1, ZDN-2,  na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
  2. odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;
  3. wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia oraz załączyć następujące dokumenty:
  1. akt notarialny
  2. umowa dzierżawy, najmu, użyczenia
  3. postanowienie Sądu
  4. pozwolenie na użytkowanie, zawiadomienie o zakończeniu budowy lub odbiór budynku

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy Ełk lub pokój nr 06 w godz. 715-1515 - poniedziałek, środa, czwartek, piątek

                                                                                              800-1800 - wtorek

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Ełk w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:

1. Podatek lub zaległość podatku można rozłożyć na raty lub odroczyć termin płatności podatku – na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

2. Odraczanie terminu płatności podatku lub zaległości oraz rozkładanie na raty podatku lub zaległości podatkowej, na wniosek podatnika będącego przedsiębiorcą, następuje zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Wniosek o powyższe należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Ełk. 

Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50 % należnych odsetek – podstawa prawna – Uchwała Nr XXXV/260/2016 Rady Gminy Ełk z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.

3. Zaległość podatkową, odsetki za zwłokę oraz opłatę prolongacyjną można umorzyć w całości lub w części na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika.

Umarzanie zaległości podatkowych na wniosek podatnika będącego przedsiębiorcą następuje zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Ełk po terminie płatności podatku.

Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej

Osoba odpowiedzialna:

Katarzyna Chojnowska–Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat

pokój nr 06 (parter)

tel. 87 619 45 10

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.);

- uchwały Nr XX/119/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2019 r. poz. 5928).

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.).

 

Uwagi:

A. Wysokość podatku od nieruchomości jest ustalana przez podatnika w deklaracji.

B. Jeżeli osoba prawna nie złoży deklaracji w ustawowym terminie organ podatkowy po przeprowadzonym postępowaniu wydaje decyzję w której określa wysokość zobowiązania podatkowego.

C. Po upływie terminu płatności nieopłaconej raty podatku wystawia się upomnienie, na podstawie którego należność winna być uregulowania w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego (wg właściwości) w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

D. Terminy płatności podatku od nieruchomości określa art. 6 ust. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) 

Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać- bez wezwania - na rachunek bankowy organu podatkowego przypisany indywidualnie dla danego podatnika.

E. Obowiązek składania deklaracji DN-1 oraz załącznika ZDN-1, ZDN-2  dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg przewidzianych w ustawie o podatku od nieruchomości.

F. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

 

INFORMACJA O WYSOKOŚCI STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OBOWIĄZUJĄCEJ NA TERENIE GMINY EŁK

 

W podatku od nieruchomości na 2020 r. obowiązują stawki wynikające z Uchwały Nr XX/119/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2019 r. poz. 5928).

 

Wytworzył:
Małgorzata Mażewska
Udostępnił:
Mariusz Klepacki
(2003-07-25 14:29:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Renata Nowosielska
(2020-03-05 13:40:30)
 
 
liczba odwiedzin: 3779210

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X