☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam
Herb Gmina Ełk - tu mieszkam

Niedziela 23.02.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dostęp do Informacji Publicznej

  Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.
Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,

 • wglądu do dokumentów urzędowych,

 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

  Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

  Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

 • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,

 • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,

 • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

  - Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.
  - Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.
  - Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

KARTA INFORMACYJNA – Udostępnianie informacji o środowisku

 Dokumenty:

 

Pisemny wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej karty informacyjnej z określeniem:

1.     podmiotu ubiegającego się o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie,

2.     danych teleadresowych wnioskodawcy,

3.     przedmiotu wniosku,

4.     sposobu lub formy udostępnienia informacji publicznej.

 

Opłaty:

1.     Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.

2.     Za wyszukiwanie informacji, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie organ administracji pobiera opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty.

3.     Opłaty nie pobiera się, jeżeli wniosek został złożony przez organ administracji.

4.     Opłaty związane z:

§  wyszukiwaniem informacji,

§  sporządzaniem kopii dokumentów,

§  przekształcaniem informacji w formę zawartą we wniosku o udostępnienie informacji,

§  przesłaniem kopii dokumentów lub danych,

określone są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U. Nr 215, poz. 1415).

5.     Opłaty uiszcza się w terminie 14 dni, przez wpłatę do kasy, na rachunek bankowy lub przy odbiorze przesyłki.


      NUMER KONTA: 76 1240 5745 1111 0010 4463 1674

      Tytuł wpłaty: opłata za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

 

Termin załatwienia sprawy:

 

W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy.

 

Tryb odwoławczy:

 

Od decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Ełk.

Inne Informacje:

 

W przypadku braków formalnych wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

Podstawa prawna:

 

1.     Art. 8 - 28 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami)

2.     Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415)

 

Sprawę prowadzi:

 

Referat Inwestycji ds. rolnictwa i ochrony środowiska

Tel. (87) 610 – 44 – 37
godziny urzędowania: pn. – pt. 7.15 – 15.15, wt. 8.00 - 16.00

Wytworzył:
Joanna Krzemińska
Udostępnił:
Joanna Krzemińska
(2012-06-19 12:42:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Krzemińska
(2012-10-23 14:23:03)
 
 
ilość odwiedzin: 3449300

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X