☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam
Herb Gmina Ełk - tu mieszkam

Wtorek 25.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, który należy uwierzytelnić podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.

Formularze elektroniczne zostaną  przez MAC udostępnione na ePUAP stosownie do art.16a ust.2 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2014r.,poz.1114) w terminie  3 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów określających wzór dokumentu, tj. licząc od dnia 1 marca 2015r.

WZÓR WNIOSKU

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28A, tel. 87 619 45 02, pok. nr 02

Opłaty:

Do wniosku o udostępnienie danych jednostkowych należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty w kwocie 31,00zł, chyba że udostępnienie danych jest wolne od opłaty. Opłatę wnosi się przed złożeniem wniosku.
Opłatę należy uiścić  na rachunek bankowy: Bank Pekao SA 76 1240 5745 1111 0010 4463 1674

Opłaty pobrane za udostępnienie danych stanowią dochód budżetu państwa.

Termin i sposób załatwienia: 7 dni

Podstawa prawna:

-  rozdział 6 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  ( Dz. U. z 2010r. Nr 217, poz.1427 z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z  rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1450 z póżn.zm.);
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie  opłat za udostępnienie danych z  rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2011 r. Nr 195, poz.1153 z późn.zm.)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Miasta Giżycka

Inne informacje:

Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

Dane z rejestru mieszkańców oraz z rejestru zamieszkania cudzoziemców, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań, udostępnia się nieodpłatnie następującym podmiotom:
1. organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze;
2. Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);

3. komornikom sądowym  - w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego;
4. organom kontroli skarbowej i wywiadowi skarbowemu;
5. państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
5. Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi – w zakresie danych osób poszukiwanych.

Dane z powyższych rejestrów, mogą być udostępniane odpłatnie:
1. osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny;
2. jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu  dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli  ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;
3. innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

Osoby i jednostki organizacyjne, jeżeli wykażą interes prawny, są zwolnione z opłat w przypadku udostępnienia danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Dane jednostkowe udostępnia się na wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego,  który należy uwierzytelnić podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP. Dane są przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.
Dane jednostkowe udostępnione na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.

Jeżeli o udostępnienie danych jednostkowych wnioskuje osoba lub jednostka organizacyjna, która wykazała interes faktyczny, udostępnienie danych może nastąpić, pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą (zgoda na udostępnienia danych musi być udzielona na piśmie opatrzonym własnoręcznym podpisem)

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Mariusz Klepacki
(2003-07-11 13:28:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Krzemińska
(2018-08-30 14:53:38)
 
 
ilość odwiedzin: 3082733

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X