☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam
Grafika zawierająca herb Gmina Ełk - tu mieszkam

Sobota 16.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Opłata adiacencka

I. Podstawa prawna

  • art. 98 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 późn. zm.)
  • Uchwała nr XXVII/171/2020 Rady Gminy Ełk z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej obowiązującej na obszarze Gminy Ełk (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego dnia 04.06.2020 r.)

II. Postępowanie wszczynane z urzędu

Sprawy merytorycznie załatwia:

Marta Bućko

Wydział Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

Urzędu Gminy Ełk
ul. T. Kościuszki 28A, 19 – 300 Ełk

telefon kontaktowy: 87 619 45 20

e-mail: m.bucko@elk.gmina.pl

III. Forma załatwienia sprawy

1.  Wszczęcie postępowania z urzędu w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej.

2.  Zlecenie z urzędu wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego określającego wartość  nieruchomości:

  • przed podziałem i po podziale. Wartość określa się na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej. Stan nieruchomości przed podziałem przyjmuje się na dzień wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, a stan nieruchomości po podziale przyjmuje się dzień, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne, przy czym nie uwzględnia się części składowych nieruchomości;

3.  Zawiadomienie w trybie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z   2020, poz. 256 ) oraz art. 156 ust. 1 a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

4.  Decyzja

IV. Opłata

  • wolne od opłaty skarbowej w myśl ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.)
  • opłata za wpis hipoteki do Księgi Wieczystej, w przypadku pozytywnie rozparzonego wniosku o rozłożenie opłaty na raty.

V. Termin załatwienia sprawy

Ustalenie opłaty może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna.

VI. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Ełk.

VII. Uwagi

  • Opłata adiacencka może być, na wniosek właściciela nieruchomości, rozłożona na raty roczne płatne w okresie do 10 lat. Warunki rozłożenia na raty określa się w decyzji o ustaleniu opłaty. Należność gminy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w tym przez ustanowienie hipoteki. Decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.
  • Obowiązek wnoszenia opłaty adiacenckiej powstaje po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu opłaty stała się ostateczna. W przypadku rozłożenia opłaty na raty obowiązek ten dotyczy wpłacenia pierwszej raty.
  • Do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie opłaty adiacenckiej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.
  • Wysokość opłaty adiacenckiej ustalona w decyzji podlega waloryzacji począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydana została decyzja, do pierwszego dnia miesiąca, w którym powstał obowiązek zapłaty.
Wytworzył:
Marta Bućko
(2020-10-07)
Udostępnił:
Renata Nowosielska
(2020-10-07 08:18:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Renata Nowosielska
(2020-10-07 08:19:29)
 
 
liczba odwiedzin: 3929399

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X