☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam
Grafika zawierająca herb Gmina Ełk - tu mieszkam

Czwartek 24.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony i podpisany przez osobę meldującą się, formularz  „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego
 2. Potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub najemcę lokalu na formularzu poprzez złożenie własnoręcznego, czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia
 3. Do wglądu oryginał tytułu prawnego do lokalu / akt notarialny, wpis do księgi wieczystej, umowa cywilno – prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu /
 4. Karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej albo nadaniem statusu uchodźcy Rzeczypospolitej Polskiej, dokument „zgoda na pobyt tolerowany”, udzieleniu
  w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, albo zgody na pobyt tolerowany
 5. Cudzoziemiec dokonujący zameldowania się na pobyt czasowy przedstawia wizę
 6. Ważny dokument podróży oraz dokument potwierdzający prawo pobytu
 7. W przypadku ustanowienia pełnomocnika - pełnomocnictwo udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu Jego dowodu osobistego lub paszportu

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł

Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł

Jeżeli pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo – opłaty nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

- niezwłocznie

 Zameldowania należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje Jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu

Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały, wydaje z urzędu osobie zaświadczenie ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.

Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy, wydaje na wniosek osoby zaświadczenie ważne nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu / EFTA / - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, lub członek jego rodziny przebywający na terytorium RP jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca

Członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa powyżej, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu / EFTA /  - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej,   lub członek jego rodziny przebywający na terytorium RP jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca

Cudzoziemiec niewymieniony powyżej, przebywający na terytorium RP, ma obowiązek zameldować się    w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca

Cudzoziemcy są zwolnieni z obowiązku meldunkowego, jeżeli ich pobyt na terytorium RP nie przekracza 14 dni.

Podstawa prawna

-ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397)

-ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

-ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000)

-rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r.
w spawie określenia wzorów i sposobu wypełnienia formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. 2017 r. poz. 2411)

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Zgłoszenie pobytu stałego/czasowego

https://www.gov.pl/web/gov/zamelduj-sie-na-pobyt-staly-lub-czasowy-dluzszy-niz-3-miesiace

 1. Pełnomocnictwo
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wytworzył:
Urszula Jasińska
(2020-06-02)
Udostępnił:
Joanna Krzemińska
(2015-06-17 08:40:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Renata Nowosielska
(2020-06-02 09:08:52)
 
 
liczba odwiedzin: 3780331

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X