☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam
Grafika zawierająca herb Gmina Ełk - tu mieszkam

Środa 23.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie dowodu osobistego

Dowody osobiste

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

Dowód osobisty uprawnia do przekraczania granic państw, o których mowa wyżej.

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać ważny dowód osobisty.

UWAGA! Od 4 marca 2019 r. będą przyjmowane wnioski o wydanie e-dowodu, który będzie zawierał warstwę elektroniczną. Wszystkie dowody będą posiadały warstwę elektroniczną, ale od posiadacza dowodu będzie zależało jaki certyfikat będzie w nim zamieszczony.

E-dowód zewnętrznie wygląda podobnie do wydawanego dotychczas dowodu osobistego. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie dokumentu (awersie) jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie. Numer ten jest potrzebny, jeśli chcesz skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Zabezpiecza też e-dowód przed odczytaniem danych zapisanych w warstwie elektronicznej przez osoby nieuprawnione.

Tym, co sprawia, że dowody wydawane po 4 marca 2019 r. staną się „e-dowodami” jest warstwa elektroniczna, czyli wbudowany, niewidoczny z zewnątrz chip. E-dowód działa bezstykowo, co oznacza to, że wystarczy położyć go na czytniku.

WAŻNE! Nie zmieniają się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – nadal potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw, które uznają go za dokument podróży. Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane mogą używać e-dowodu do komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

 • e-dowód umożliwia m.in. logowanie się do portali administracji publicznej przy użyciu bezpiecznego środka identyfikacji elektronicznej (profil osobisty)
 • elektroniczne podpisywanie dokumentów (dzięki podpisowi osobistemu).

Jeśli twój dowód osobisty jest nadal ważny – nie musisz go wymieniać.

Więcej informacji o e-dowodzie można znaleźć na stronie edowod.gov.pl lub na stronie obywatel.gov.pl

Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania lub 5 lat w przydatku dowodów wydanych osobom, które nie ukończyły 5 roku życia.

 

Obowiązek wymiany dowodu osobistego następuje w przypadku:

 1. upływu terminu ważności dowodu osobistego;
 2. zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego;
 3. zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
 4. utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
 5. unieważnienia certyfikatów: certyfikatu identyfikacji i uwierzytelniania, certyfikatu podpisu osobistego, certyfikatu potwierdzenia obecności;
 6. przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;
 7. ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego.

Można również wymienić dowód osobisty w przypadku kiedy:

 1. dotychczasowy dowód osobisty nie posiada warstwy elektronicznej;
 2. w warstwie elektronicznej dowodu osobistego nie ma zamieszczonego certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu identyfikacji i uwierzytelniania;
 3. nie jest możliwa identyfikacji i uwierzytelnianie lub nie ma możliwości złożenia podpisu osobistego np. w przypadku zablokowania kodu PUK.

Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego;  w pozostałych przypadkach – niezwłocznie.

Forma złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego:

 1. osobiście w dowolnym urzędzie gminy/miasta, niezależnie od adresu zameldowania;
 2. przez Internet – więcej informacji na stronie obywatel.gov.pl

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie dowodu osobistego -  wzór wniosku
 2. kolorowa fotografia o wymiarach 35x45mm (wizerunek twarzy na wprost, nie lewy profil - link do wymogów fotografii
 3. w celu ustalenia tożsamości, do wglądu dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport. W przypadku gdy wniosek jest składany elektronicznie, tożsamość osoby ubiegającej się o dowód ustalana jest przy odbiorze dowodu osobistego.

Wymogi fotografii:

 1. do wniosku o wydanie dowodu osobistego dołącza się aktualną fotografię (wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku) odzwierciedlającą, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;
 2. do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
 3. fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek;
 4. do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 × 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 × 45 mm;
 5. fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów określonych wyżej, a także fotografia dziecka do 5. roku życia, może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami;
 6. osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku;
 7. osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia (w tej sytuacji oryginał składa się przy odbiorze dowodu osobistego), albo zawierający orzeczenie lub zaświadczenie dokument elektroniczny opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się

w organie dowolnej gminy na terenie Polski.

W Urzędzie Gminy Ełk ul. T. Kościuszki 28A, parter budynku, pokój numer 02

W uzasadnionych przypadkach, kiedy wnioskodawca nie może złożyć wniosku w urzędzie, ponieważ nie pozwala na to np. stan zdrowia, niepełnosprawność, organ gminy zapewnia przyjęcie takiego wniosku w miejscu pobytu tej osoby.

Dodatkowe informacje tel. 87 619 45 02 lub 87 619 45 03

Opłaty:

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

Termin i sposób załatwienia:

30 dni

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym wnioskodawca zostanie powiadomiony.

Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych z wyjątkiem:

 1. osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;
 2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców;
 3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny;
 4. osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

 

Odbiór dowodu osobistego

Dowód osobisty odbiera się osobiście

w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

 

 1. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, chyba że  osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy albo nie ukończyła 5 roku życia.
 2. Dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera jeden z rodziców albo opiekun prawny.
 3. Dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.
 4. Osoba odbierająca nowy dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata.
 5. Przy odbiorze dowodu osobistego cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. W przypadku, gdy wniosek został przyjęty w miejscu pobytu osoby, odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym.

UWAGA! Przy odbiorze e-dowodu posiadacz dowodu ustala kody PIN do zamieszczonych w nim certyfikatów. Można to zrobić później, w dowolnym momencie.

Kod PIN1 – 4-cyfrowy kod do certyfikatu identyfikacji i uwierzytelniania

Kod PIN2 – 6-cyfrowy kod do certyfikatu podpisu osobistego

Przy odbiorze e-dowodu jego posiadacz może odebrać również kod PUK, który służy do samodzielnej zmiany kodów PIN. Nieodebrany PUK pozostaje w dokumentacji dowodowej w urzędzie, w którym był złożony wniosek o wydanie e-dowodu. Można go odebrać w dowolnym momencie.

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

W przypadku utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego należy niezwłocznie zgłosić ten fakt w dowolnym organie gminy lub w dowolnej placówce konsularnej RP (dla osób przebywających za granicą).

Zgłoszenia dokonuje się osobiście lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dodatkowe informacje na stronie www.obywatel.gov.pl

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Osobie zgłaszającej osobiście utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego, wydaje się z urzędu bezpłatnie zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. W pozostałych przypadkach zaświadczenie wydawane jest na wniosek osoby zgłaszającej. Zaświadczenie jest ważne do momentu wydania nowego dowodu, jednak nie dłużej niż 2 miesiące.

Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, ma obowiązek niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej RP.

Dowód osobisty jest unieważniany z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej RP utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez jego posiadacza lub przekazania do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej RP przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - wzór formularza

Miejsce złożenia dokumentów

Dowolny urząd gminy/miasta lub najbliższa placówka konsularna RP

Urząd Gminy Ełk ul. T. Kościuszki 28A, 19 – 300 Ełk, pokój 02 na parterze

Opłaty

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy

W dniu zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

Wydanie zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

 

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych
 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu

 

Wytworzył:
Ewa Kaczerewska
(2017-10-16)
Udostępnił:
Joanna Krzemińska
(2015-06-17 07:36:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Renata Nowosielska
(2020-01-10 08:36:54)
 
 
liczba odwiedzin: 3779193

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X