☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam
Herb Gmina Ełk - tu mieszkam

Sobota 23.02.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wybory Prezydenta RP 2010r.

Okręgi/obwody głosowania na terenie Gminy Ełk

 

· Uchwała nr LXXV/602/2010 z dn. 23 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Ełk w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

· Uchwała nr LXXVI/603/2010 z dn. 4 maja 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/249/2002 Rady Gminy Ełk z dnia 9 sierpnia 2002 roku w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania

· Uchwała nr LXXVI/604/2010 z dn. 4 maja 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/421/2006 Rady Gminy Ełk z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie podziału Gminy Ełk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu

 


Informacje/Obwieszczenia Wójta Gminy Ełk

 

· Informacja o wyznaczeniu na obszarze Gminy Ełk miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

· Obwieszczenie w sprawie: numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 


Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz ponownego.

Wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania może otrzymać na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

Z zaświadczeniem o prawie do głosowania można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. Upoważnienie powinno zawierać numer PESEL wyborcy. /upoważnienie /

Miejsce odbioru:

Ewidencja Ludności pok. nr 3, Urząd Gminy Ełk, ul. Armii Krajowej 3, 19-300 Ełk, tel. 87 610 44 30


Dopisanie do spisu wyborców

Wyborca przebywający czasowo na obszarze Gminy Ełk w okresie obejmującym dzień wyborów, jak również wyborca nigdzie nie zamieszkały przebywający na terenie Gminy Ełk, na własny wniosek wniesiony najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów tj.w terminie do 10.06.2010r. może być dopisany do spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca przebywania.

Wyborca niepełnosprawny na własny wniosek wniesiony najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 15.06.2010r. może być dopisany w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, spośród obwodów dostosowanych dla wyborców niepełnosprawnych.

 

Wymagane dokumenty:

1. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem.

2. Wypełniony wniosek o dopisanie do spisu wyborców /wniosek/

 

Miejsce złożenia wniosku:

Ewidencja Ludności - pok. nr 3, Urząd Gminy Ełk, ul. Armii Krajowej 3, 19-300 Ełk, tel. 87 610 44 30

 

Podstawa prawna:

Ustawa dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 47 poz.544 ze zm.);

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000r. w sprawie spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000r. Nr 72 poz.849 ze zm,);

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2010r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010r. Nr 65 poz.405)


Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 20 czerwca 2010 r.

 

Pełnomocnictwo do głosowania

Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm.) umożliwia ustanowienie pełnomocnika, który w imieniu wyborcy odda głos w wyborach. Szczegółowe zasady w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 66, poz. 426).

Pełnomocnictwo do głosowania może obejmować głosowanie:

1) w dniu pierwszego głosowania (tzw. I tura wyborów);

2) w dniu ponownego głosowania (tzw. II tura wyborów), jeżeli będzie ono przeprowadzone;

3) w dniu pierwszego i ponownego głosowania.

Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają:

- wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego bez względu na datę jego wydania

- wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

Pełnomocnikiem może być osoba:

- wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania

- posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania (wzór załączony jest poniżej) w

Urzędzie Gminy w Ełku
ul. Armii Krajowej 3
w Ewidencji Ludności (pok. nr 3)


Wniosek taki należy złożyć od dnia 21 kwietnia 2010 r. do najpóźniej 10 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 10 czerwca 2010 r. W przypadku głosowania w II turze wyborów- najpóźniej do dnia 24 czerwca 2010 r.

Do wniosku należy dołączyć:

  • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania - wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa załączony jest poniżej
  • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;
  • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 18 czerwca 2010 r. a w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania najpóźniej na 2 dni przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 2 lipca 2010 r., stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu może zagłosować osobiście, pod warunkiem, że zrobi to wcześniej niż pełnomocnik.

Głosowanie przez pełnomocnika będzie odbywało się w następujący sposób:

  • pełnomocnik przed przystąpieniem do głosowania okaże obwodowej komisji wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości (dowód osobisty, paszport, inny dokument ze zdjęciem) oraz akt pełnomocnictwa do głosowania,
  • obwodowa komisja wyborcza odnotuje nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborcy w spisie wyborców w rubryce „uwagi" odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wyborcy, wraz z oznaczeniem „pełnomocnik", a akt pełnomocnictwa do głosowania załączy do spisu wyborców,
  • pełnomocnik potwierdzi otrzymanie karty do głosowania własnym czytelnym podpisem w rubryce spisu przeznaczonej na potwierdzenie otrzymania karty do głosowania przez wyborcę udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, a następnie uda się do pomieszczenia zapewniającego tajność głosowania, gdzie na karcie do głosowania zaznaczy na kogo oddaje głos, po czym wrzuci kartę do głosowania do urny.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w: obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów, oraz w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.

 

WNIOSEK o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

ZGODA na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

 

 

Wytworzył:
Mirosława Łukaszuk/Janina Przygoda
Udostępnił:
Joanna Krzemińska
(2014-01-02 15:54:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Krzemińska
(2014-01-02 15:57:48)
 
 
ilość odwiedzin: 2904260

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X