☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam
Herb Gmina Ełk - tu mieszkam

Niedziela 31.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podstawowe informacje o CUW Gminy Ełk

Centrum Usług Wspólnych Gminy Ełk

Dane adresowe:

ul. Tadeusza Kościuszki 28A

19-300 Ełk

sekretariat tel. 87 619-45-90 e-mail: cuw@elk.gmina.pl

NIP 848-117-17-12

REGON  790224727

Forma prawna: GMINNA SAMORZĄDOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA  

Rodzaj działalności: obsługa finansowo - księgowa Centrum Kultury Gminy Ełk, Biblioteki Publicznej Gminy Ełk, obsługa finansowo - księgowa szkół, dla których Gmina Ełk jest organem prowadzącym, wykonywanie zadań oświatowych przewidzianych dla organu prowadzącego, organizacja dowożenia dzieci do szkół, pomoc materialna uczniom, dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych, organizacja obozu survivalowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ełk.

Regulamin Organizacyjny CUW

Godziny urzędowania:

Poniedziałek - 7.15 -15.15

Wtorek -           8.00 - 16.00  dyżur pracownika do godziny 18.00

Środa -            7.15 - 15.15

Czwartek -      7.15  - 15.15

Piątek -           7.15  - 15.15

Obsada kadrowa:

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Ełk - Barbara Ladzińska

tel. 87 619-45-91 e-mail: ladzinska@elk.gmina.pl

 

Główny księgowy -  Maria Karina Strzeszewska

tel. 87 619-45-92  e-mail: m.strzeszewska@elk.gmina.pl

Zastępca głównego księgowego - Ewa Bondarow

tel. 87 619-45-92  e-mail: e.bondarow@elk.gmina.pl

Stanowisko ds. administracyjno- ekonomicznych -  st. inspektor Elżbieta Dudziuk

tel. 87 619-45-28 e-mail: e.dudziuk@elk.gmina.pl

Stanowisko ds. administracyjno- ekonomicznych - inspektor  Marzena Wierzchoń

tel.87 619-45-90 e-mail: m.wierzchon@elk.gmina.pl

Stanowisko ds. księgowości  - inspektor Agnieszka Rempalska

tel.87 619-45-95 - e-mail: a.rempalska@elk.gmina.pl

Stanowisko ds. księgowości  - inspektor Monika Chrzanowska

tel.87 619-45-95 e-mail: m.chrzanowska@elk.gmina.pl

Stanowisko ds. płacowo – kadrowych - inspektor Bożena Czyż

tel. 87 619-45-93 e-mail: b.czyz@elk.gmina.pl

Stanowisko ds. płacowo- księgowych - inspektor Mariola Świerczyńska

tel. 87 619-45-9  e-mail: m.swierczynska@elk.gmina.pl

 

Centrum Usług Wspólnych Gminy Ełk działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)
 3. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.)
 4. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)
 5. Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.)
 6. Statutu - Uchwała Nr XXXIV/250/2016 Rady Gminy Ełk z dnia 26 października 2016 r., Uchwała Nr LII/362/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 29 września 2017 r.

 

Centrum Usług Wspólnych Gminy Ełk obsługuje:

 1. Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach, w skład którego wchodzi:
 • Przedszkole Samorządowe
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Stradunach z Oddziałem przedszkolnym
 1. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej, w skład którego wchodzi:
 • Przedszkole Samorządowe
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej z Oddziałem przedszkolnym
 1. Szkoła Podstawowa im. Lecha Aleksandra Kaczyńskiego w Chełchach z Oddziałem przedszkolnym i Publicznym punktem przedszkolnym
 2. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach z Oddziałem przedszkolnym i Publicznym punktem przedszkolnym
 3. Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich z Oddziałem przedszkolnym i Publicznym punktem przedszkolnym
 4. Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach z Oddziałem przedszkolnym i Publicznym punktem przedszkolnym
 5. Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach
 6. Biblioteka Publiczna Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej

 

Zadania Centrum Usług Wspólnych Gminy Ełk w zakresie obsługi finansowo -księgowej:

 1. Prowadzenie pełnej rachunkowości budżetowej odrębnie dla każdej obsługiwanej jednostki.
 2. Prowadzenie pełnej rachunkowości instytucji kultury.
 3. Naliczanie i organizowanie wypłat wynagrodzeń wszystkim pracownikom jednostek oświatowych i instytucji kultury Gminy Ełk oraz prowadzenie dokumentacji płacowej.
 4. Prowadzenie obsługi zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz rachunku dochodów obsługiwanych jednostek.
 5. Prowadzenie obsługi kasowej i obrotu bezgotówkowego wszystkich jednostek.
 6. Ewidencja środków trwałych i składników majątkowych oraz ich okresowa inwentaryzacja.
 7. Realizowanie wspólnych i powierzonych w trybie Prawa Zamówień Publicznych zamówień za usługi i dostawy poprzez przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 8. Organizowanie hurtowych zakupów towarów i usług w ramach prawa zamówień publicznych.
 9. Naliczanie w imieniu szkół opłat związanych z ochroną środowiska.
 10. Udzielanie pomocy dyrektorom szkół przy sporządzaniu planów budżetowych oraz bieżące analizowanie ich realizacji.
 11.  Sporządzanie odrębnych sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  a w szczególności finansowych poszczególnych jednostek, z zakresu realizacji zadań rzeczowych, zatrudnienia, osobowego funduszu płac, funduszu socjalnego itp.
 12.  Archiwizowanie dokumentów. 

 

Zadania Centrum Usług Wspólnych Gminy Ełk w zakresie oświaty - realizowanie zadań Gminy Ełk jako organu prowadzącego dla publicznych jednostek oświatowych

 1. Prowadzenie spraw dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 2. Prowadzenie spraw związanych z funduszem zdrowotnym nauczycieli.
 3. Prowadzenie zbiorczej bazy danych oświatowych w systemie SIO, opracowywanie analiz i sprawozdań.
 4. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kształcenia młodocianych pracowników.
 5. Kontrola spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki.
 6. Opracowanie projektów i wniosków o środki strukturalne.
 7. Opracowanie wniosków i projektów uchwał i zarządzeń w zakresie wymienionym w punktach od 1 do 6.
 8. Opracowywanie sprawozdawczości i ocen w zakresie stanu oświaty w Gminie Ełk.
 9. Prowadzenie zadań wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.).
 10.  Opracowanie danych do sprawozdania z wysokości osiągniętych średnich wynagrodzeń nauczycieli, o którym mowa w art. 30a ustawy Karty Nauczyciela, sporządzenie projektu sprawozdania i przekładanie do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Ełk.
 11.  Prowadzenie procedur związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją szkół i przedszkoli.
 12.  Opracowywanie projektów dotyczących obwodów szkolnych.
 13.  Nadzór i kontrola w podległych placówkach oświatowych w zakresie kompetencji organu prowadzącego.
 14.  Przygotowywanie projektów Regulaminu wynagradzania i innych zasad płacowych nauczycieli, np. regulaminu nagród, zasad udzielania i określenia pensum i wielkości zniżek.
 15.  Prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ełk.
 16.  Ocena pracy dyrektorów szkół w zakresie kompetencji organu prowadzącego.
 17.  Analiza i opiniowanie arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych.
 18.  Przygotowanie procedur związanych z powoływaniem i odwoływaniem dyrektorów szkół.
 19.  Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół.
 20.  Przygotowanie i przeprowadzenie obowiązku wynikającego z art. 22 Karty  Nauczyciela (uzupełnienie tygodniowego wymiaru zajęć nauczyciela).
 21.  Prowadzenie spraw wynikających z przepisów oświatowych, a w szczególności z ustawy o systemie oświaty, ustawy Prawo oświatowe oraz ustawy Karty Nauczyciela.

 

Zadania Centrum Usług Wspólnych Gminy Ełk w zakresie organizacji dowożenia

 1. Zapewnienie dostępności sieci szkolnej, transportu i opieki w czasie dowożenia.
 2. Zakup i dystrybucja za pośrednictwem szkół biletów na przejazdy środkami komunikacji publicznej.
 3. Organizowanie dowożenia uczniów niepełnosprawnych.

 

Zadania Centrum Usług Wspólnych Gminy Ełk w zakresie pomocy materialnej

 1. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendium socjalnego.
 2. Wypłacanie zasiłku szkolnego.
 3. Prowadzenie spraw związanych z wyprawką szkolną.
 4. Koordynowanie i rozliczanie dotacji za podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe.
 5. Wypłata stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
Wytworzył:
Udostępnił:
Joanna Krzemińska
(2013-07-23 10:22:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Renata Nowosielska
(2019-08-13 15:24:57)
 
 
ilość odwiedzin: 3594214

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X