☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam
Herb Gmina Ełk - tu mieszkam

Wtorek 23.04.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podstawowe informacje o GOPS

                  

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W EŁKU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                         

ul. T. Kościuszki 28A                                                                                
19-300 Ełk

NIP 848-16-43-855

REGON 790277132


tel.  87 619-45-51
fax. 87 619-45-52

strona internetowa http://www.gops.elk.pl  

oraz http://www.projekty.gops.elk.pl/

adres e-mail: gops-elk@elknet.pl

                             

Forma prawna:  GMINNA SAMORZĄDOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA

Własność: WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA

Rodzaj działalności: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

STATUT GOPS - pobierz (zatwierdzony uchwałą  Nr LIII/412/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY - pobierzzatwierdzony zarządzeniem nr 128/2015 Wójta Gminy Ełk z dnia 27 maja 2015r.

Zmiany Regulaminu:

- Zarządzenie  Nr 4/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku z dnia 18 stycznia 2017 r.

- Zarządzenie  Nr 6/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku z dnia 29 lutego 2016 r.

Zarządzenia Kierownika GOPS:

Zarządzenie nr 9/2017 - z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników GOPS w zamian za dzień świąteczny przypadający 11 listopada 2017 r.

Zarządzenie nr 11/2017 z dn. 7 lipca 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym GOPS

Zarządzenie Nr 12/2018 z dn. 25 czerwca 2018 r.  w sprawie zmiany w regulaminie organizacyjnym

 

Ogólne dane o Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku powstał w roku 1990. Został powołany Uchwałą Nr X/49/90 Gminnej Rady Narodowej  w Ełku z dnia 26 kwietnia 1990r. jako jednostka budżetowa podporządkowana Gminnej Radzie Narodowej.

W dniu 28 marca 1991r. Uchwałą Nr  VIII/36/91 nadany został pierwszy Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej i jednocześnie udzielono Kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej.

Obecnie w skład Ośrodka wchodzą:

 • kierownik – 1 etat
 • zastępca  kierownika – 1 etat

I. DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

 • główny księgowy – 1 etat

II. DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

A) SEKCJA ŚWIADCZEŃ

 •  starszy specjalista pracy socjalnej – 3 etaty
 •  specjalista pracy socjalnej – 1 etat
 •  starszy pracownik socjalny  – 1 etat

B) aspirant pracy socjalnej – 1 etat

C) SEKCJA USŁUG OPIEKUŃCZYCH

 • opiekun w ośrodku pomocy społecznej – 3 ¼ etatu

III. ZESPÓŁ DS. ASYSTY RODZINNEJ

 • starszy asystent rodziny – 2 etaty
 • asystent rodziny –  ½ etatu

IV. DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

A) SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 • starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych – 2 etaty
 • inspektor ds. świadczenia wychowawczego – 1 etat
 • starszy referent ds. świadczenia wychowawczego – 1 etat

B) SEKCJA FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 • kierownik działu – 1 etat /prowadzi jednocześnie sprawy Funduszu Alimentacyjnego/

V. SEKCJA DS. ORGANIZACYJNO-KADROWYCH

 • inspektor ds. organizacyjno-kadrowych – 1 etat
 • podinspektor ds. dodatków mieszkaniowych i księgowości budżetowej – 1 etat
 • informatyk – umowa zlecenie
 • sprzątaczka – umowa zlecenie
 • specjalista bhp – umowa zlecenie

Skład osobowy przedstawia się następująco:

1. Adam Ostrowski –  kierownik jednostki od 01.09.2005r. w GOPS  Ełk.
    tel.  87 619 45 75

2. Barbara Jagoda Danilewicz- zastępca  kierownika, od 11.06.2013r. w GOPS.
    tel. 87 619 45 73

3. Sławomira Emma Klimach -  główny księgowy, od 01.02.2005r. w  GOPS.
    tel. 87 619 45 74

4. Ewa Borkowska – starszy specjalista pracy socjalnej. II stopień specjalizacji w zawodzie   
                                    pracownika socjalnego, od 02.01.2002r. w GOPS. 
    tel. 87 619 45 77                                

5. Barbara Micewicz –  starszy specjalista pracy socjalnej. II stopień specjalizacji 
                                         w zawodzie pracownika socjalnego, od 02.05.1990r. w GOPS.
    tel. 87 619 45 79                                                   

6. Marzanna  Ratyńska – starszy specjalista pracy  socjalnej. II stopień  specjalizacji
                                            w zawodzie  pracownika socjalnego, od 01.09.1999r. w GOPS.
    tel. 87 619 45 80

7. Marta Waszkiewicz – specjalista pracy socjalnej, I stopień specjalizacji w zawodzie 
                                          pracownika socjalnego, od 01.06.2007r. w GOPS.
    tel. 87 619 45 78

8. Paweł Świderski – starszy pracownik socjalny, od 01.01.2013 w GOPS.
    tel. 87 619 45 76

9. Wojciech Kozłowski – kierownik w dziale świadczeń rodzinnych, funduszu
                                             alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego, od 03.08.2005 r.
                                             w GOPS.

tel. 87 619 45 85

10. Marta Niewiarowska –  starszy  inspektor w dziale świadczeń  rodzinnych i FA, 
                                                 od 01.02.2008 r. w GOPS.
    tel. 87 619 45 83    

11. Mariusz Hanulak - starszy inspektor w dziale świadczeń rodzinnych i FA,
                                        od  01.10.2015 r. w GOPS.
    tel. 87 619 45 84  

12. Anna Sitkowska – inspektor ds. świadczenia wychowawczego, od 01.05.2016r. w GOPS.
    tel. 87 619 45 84

13. Dawid Łojewski – starszy referent ds. świadczenia wychowawczego, od 01.04.2016r.
                                      w GOPS.
    tel. 87 619 45 84

14. Monika Gąsiewska c. Ryszarda – starszy asystent rodziny, od 01.06.2012r.w GOPS.
    tel. 87 619 45 82    – obecnie urlop rodzicielski.

15. Renata Luty – asystent rodziny (zatrudnienie na zastępstwo), od 04.06.2018r. w GOPS. tel. 87 619 45 82

16. Marlena Kołnacka – starszy asystent rodziny, od 10.09.2012r.w GOPS.
    tel. 87 619 45 82

17. Monika Gąsiewska c. Kazimierza – aspirant pracy socjalnej, od 01.01.2013r.w GOPS.
   tel. 87 619 45 51

18. Ewelina Świderska – inspektor ds. organizacyjno-kadrowych, od 01.01.2013r. w GOPS.
   tel. 87 619 45 51

19. Joanna Baluta - podinspektor ds. dodatków mieszkaniowych i księgowości budżetowej,
                                  od 01.07.2017r. w GOPS.

   tel. 87 619 45 51

 Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Ełku – II piętro,  przy ul. T.Kościuszki 28A, tel. 87 619 45 50,  fax 87 619 45 51,
e-mail: gops-elk@elknet.pl

Dni i godziny pracy:

poniedziałek    od 7.15 do 15.15

wtorek             od 8.00 do 18.00

środa                od 7.15 do 15.15

czwartek          od 7.15 do 15.15

piątek               od 7.15 do 15.15

Do zakresu obowiązków Ośrodka należą wszystkie sprawy wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Celem pomocy społecznej jest:

 • wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie w miarę możliwości – do ich życiowego usamodzielnienia i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym, osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
 • zapewnienia profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
 • integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
 • tworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej należące do kompetencji gminy, zapewniając odpowiednią infrastrukturę dla realizacji tych zadań.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym zgodnie z art. 17 ustawy   o pomocy społecznej, należy:

 • opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Ełk ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
 • sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej,
 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych
  w wyniku zdarzenia losowego,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków  na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu
  i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
 • opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje
  z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
 • praca socjalna,
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi,
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych,
 • dożywianie dzieci,
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
 • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
 • pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu
  z zakładu karnego,
 • sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,
 • utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Oprócz wskazanych wyżej zadań o charakterze obowiązkowym do zadań własnych gminy należy również:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
 • przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
 • opracowanie i realizacja projektów socjalnych,
 • podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających 
  z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
 • współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie realizowane przez Ośrodek:

 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Stosownie  do treści art. 110 ustawy o pomocy społecznej, zadania pomocy społecznej
w gminach wykonują jednostki organizacyjne - Ośrodki Pomocy Społecznej. Uprawnienie do tworzenia przez gminę jednostek organizacyjnych wynika przede wszystkim z art. 9 ustawy
o samorządzie gminnym, zgodnie z którym gmina może tworzyć jednostki organizacyjne
w celu wykonywania zadań. Zadania z zakresu pomocy społecznej zostały zaliczone do zadań własnych gminy na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 tej ustawy, a także:

-  od maja 2004 r. realizacja zadań wynikająca z ustawy o świadczeniach rodzinnych;
- od października 2008 r. Ośrodkowi powierzono sprawy z zakresu Funduszu Alimentacyjnego;
- od stycznia 2012 r. Ośrodek realizuje zadania z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- od kwietnia 2014 r. Ośrodek realizuje wypłatę zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
- od kwietnia 2016 r. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
- od stycznia 2017 r. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- od lipca 2017 r. Ośrodek realizuje zadania określone ustawą o dodatkach mieszkaniowych
i ustawą - Prawo energetyczne (w zakresie wypłacania dodatków energetycznych);

- od lipca 2018 r. Ośrodek realizuje rządowy program ,,Dobry start” ustanowiony uchwałą
nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu ,,Dobry start”.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, 
 • trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł, zwanej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł, zwanej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej „kryterium dochodowym rodziny”.
 • przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z wyżej wymienionych powodów lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Aby otrzymać pomoc finansową, usługową lub rzeczową, należy złożyć wniosek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku. Następnie pracownik socjalny w miejscu zamieszkania wnioskodawcy przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy. Celem tej czynności jest ustalenie czy osoba zainteresowana spełnia kryterium dochodowe zgodnie
z ustawą o pomocy społecznej  oraz ustalenie, czy nie występują dysproporcje między udokumentowaną wysokością dochodu, a sytuacją majątkową tej osoby.

Po przeprowadzonym postępowaniu zostaje wydana decyzja w sprawie udzielenia, bądź odmowy pomocy.

Wzory wniosków przedstawiają się następująco:

 1. wniosek o udzielenie świadczeń z tytułu pomocy społecznej;
 2. wniosek o udzielenie świadczeń z tytułu pomocy społecznej - dożywianie dzieci w  szkole.

Teren gminy Ełk został podzielony na sześć rejonów pracy pracowników socjalnych, których zadaniem jest sporządzanie wywiadów środowiskowo-rodzinnych u osób ubiegających się
o pomoc społeczną, a także prowadzenie szeroko rozumianej pracy socjalnej. Pracownicy socjalni obsługują teren zamieszkały przez 11.114 osób (stan na 30.06.2018r.).

Rejon I - obsługuje St. specjalista pracy socjalnej – Barbara Micewicz

Do rejonu należą miejscowości: Chełchy,  Buczki, Szeligi, Czaple, Sędki, Przykopka, Lega.

Rejon II

Do rejonu należą miejscowości: ul. Zamkowa w Ełku,  Chruściele,  Szarejki,  Szarek,  Mostołty, Rostki Bajtkowskie, Pistki,  Mąki,  Mącze, Tracze, Rękusy, Zdedy, Białojany, Rymki, Suczki, Bajtkowo, Ciernie, Miluki, Płociczno, Suczki.

 Rejon III - obsługuje St. specjalista pracy socjalnej – Ewa Borkowska

Do rejonu należą miejscowości: Woszczele, Siedliska, Małkinie, Chrzanowo, Judziki, Bienie, Lepaki Małe, Lepaki Wielkie, Różyńsk, Guzki, Mołdzie , Konieczki, Bartosze, Lipinka, Malinówka Mała, Malinówka Duża, Buniaki, Talusy.

 Rejon IV - obsługuje St. specjalista pracy socjalnej – Marzanna Ratyńska

Do rejonu należą miejscowości: Bobry, Borecki Dwór, Borki, Barany, Zdunki, Niekrasze, Nowa Wieś Ełcka, Sikory Ostrokolskie, Śniepie, Maleczewo, Ruska Wieś, Karbowskie, Zdunki.

Rejon V – obsługuje specjalista pracy socjalnej - Marta Waszkiewicz

Do rejonu  należą miejscowości: Wityny, Oracze, Rydzewo, Chojniak, Janisze, Przytuły, Piaski, Sajzy, Krokocie, Straduny.

 Rejon VI - obsługuje pracownik socjalny - Paweł Świderski

Do rejonu należą miejscowości: Mrozy, Regielnica, Regiel, Koziki, Kałęczyny, Giże, Brodowo, Sordachy.


We wszelkich  sprawach  związanych  z uzyskaniem pomocy należy kontaktować się  
z pracownikiem socjalnym obsługującym dany teren.

      Gmina Ełk posiada opracowaną Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2027. Dokument ten został przyjęty do realizacji Uchwałą
Nr XLIX/346/2017 Rady Gminy Ełk w dniu 25 sierpnia 2017 r. Koordynacją zadań wynikających ze Strategii jest zgodnie z ustawą  o pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku.

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ełk stanowi podstawę systemowego zajmowania się problemami osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak też może być podstawą prowadzonej przez władze Gminy Ełk polityki społecznej w tym zakresie. Zakłada się, że niniejsza Strategia jest opracowaniem elastycznym oraz dynamicznym wobec przyszłości. Jest dokumentem otwartym i poddawana będzie okresowej weryfikacji oraz niezbędnym modyfikacjom w zależności od zaistniałych w trakcie jej realizacji potrzeb mieszkańców gminy wiejskiej Ełk.

Strategia  dostępna jest do wglądu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, 
ul. T.Kościuszki 28A,  codziennie w godzinach pracy Ośrodka od 8.00 do 15.00.

Od 2006 r. gmina Ełk realizuje program wieloletni „Pomoc państwa  w zakresie dożywiania”. Celem programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom jego pozbawionym. Program jest finansowany  z budżetu państwa oraz ze środków budżetu gminy. Na realizację Programu gmina może otrzymać dotację, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji. Koordynatorem Programu jest kierownik GOPS.

,,Posiłek w szkole i w domu” od 1 stycznia 2019 r. zastępuje realizowany program ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W ramach Programu są realizowane działania dotyczące w szczególności:

 • zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:
 1. dzieciom do 7 roku życia,
 2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
 3. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy
  z dnia 12  marca 2004r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, 
  w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

Pomocy  udziela się w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego. Do udzielania tych świadczeń od 1 października 2018 r. stosuje się podwyższone kryterium dochodowe – do 150% kryterium o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. Ustawowo podwyższone kryterium dochodowe wynosi:

- dla osoby samotnej – 1 051,50 zł (tj. 701 zł x 150%)

- na osobę w rodzinie – 792,00 zł (tj. 528 zł x 150%)

  Osoby i rodziny, które są w trudnej sytuacji materialnej i spełniają powyższe kryteria mogą zgłaszać się o pomoc w ramach Programu. Należy wypełnić wniosek (jak do świadczeń
z pomocy społecznej).

Wzorem lat ubiegłych w 2018 r. mieszkańcy gminy Ełk otrzymują pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Pomoc żywnościowa udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej:

 • 1 402 dla osoby samotnie gospodarującej,
 • 1 056 dla osoby w rodzinie.

Osoby kwalifikujące się do tej formy pomocy mogą zgłosić się do Ośrodka po skierowanie do otrzymania pomocy. Osoby bezdomne zgłaszają się bezpośrednio do punktu wydawania żywności.

Na terenie gminy Ełk dystrybucją żywności zajmują się Parafialne Zespoły Caritas Diecezji Ełckiej z Parafii pw. św. Tomasza Apostoła w Ełku ul. 11 Listopada 28 oraz Parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Regielnicy 1a.

Podnoszeniem świadomości społecznej na temat przemocy w rodzinie zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny, w którego skład wchodzi 20 instytucji (38 członków). Są to m.in. przedstawiciele pomocy społecznej, policji, służby zdrowia, oświaty, członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, sądu oraz innych podmiotów i organizacji. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Ełk na lata 2011-2016 za 2013 rok.

Raport o stanie realizacji  Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  Gminy Ełk na lata 2006-2016

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2013

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2014 r.

Sprawozdanie  z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na  lata 2011-2016

Sprawozdanie z działalności GOPS za 2014 r.

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 r.

Sprawozdanie z działalności GOPS za 2015 r.

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 r.

Sprawozdanie z realizacji programu rządowego POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA na lata 2014-2020 za okres od 1.01.2014r  do 31.12.2016r

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 r.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku z wykonania zadań własnych i zleconych za 2016 r.

Sprawozdanie  z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016 za 2016 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 r.

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 r.

Sprawozdanie z z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021 za 2017 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 r.

Sprawozdanie z działalności GOPS w Ełku za 2017

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Adam Ostrowski
Udostępnił:
Joanna Krzemińska
(2013-07-17 08:10:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Krzemińska
(2019-01-16 09:49:12)
 
 
ilość odwiedzin: 2983612

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X